www.artcenterthai.com

ศูนย์รวมงานศิลปะ ใครอยากทำงานศิลป์มาทางนี้ Welcome to the world of Art Email : taweesit_art@hotmail.com โทร.081-4982041

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home โครงการความร่วมมือ
โครงการความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือ เรื่องการทำงานศิลปะด้วยสีอะครีลิค

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการความร่วมมือ 

เรื่องการทำงานศิลปะด้วยสีอะครีลิค

            กดที่นี่  ไปอีกหน้า

 ผศ.กฤตย์ เวียงอำพล ได้มาทดสอบให้เป็นคนแรก  โดยใช้เทคนิคเกรียงในการวาดภาพ
 

 

 ท่านมีการใช้สีได้อย่างแม่นยำ  ในเวลาไม่นานก็เห็นภาพแล้ว
ภาพที่เสร็จแล้วจากเฟรมและสีอะครีลิคของโครงการ

หลักการและเหตุผล

             หอศิลปะสิทธิ(ศูนย์ศิลปะ กำปั่น ไทยแคนวาสเดิม)  ได้คิดค้นและวิจัยสีอะครีลิคมามากกว่า 5 ปี รวมไปถึงผ้าใบแคนวาสสำหรับวาดภาพและการพิมพ์inkjet เพื่องานศิลปะ ซึ่งในปัจจุบันได้เป็นที่ยอมรับของศิลปินหลายกลุ่ม  มีผลงานจากศิลปินออกมาเผยแพร่แล้วเป็นจำนวนมาก ได้ผ่านการทดสอบจากศิลปินหลายๆท่าน ว่าสามารถใช้วาดภาพได้จริง ใช้งานง่าย มีคุณภาพทัดเทียมกับสีของต่างประเทศที่มีราคาสูง

                จึงได้ขอเชิญผู้ให้ความร่วมมือในการทดสอบและใช้สีซึ่งได้คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ต้น รวมถึงศิลปินที่มีประสบการณ์ ได้ทดลองใช้สีที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยทางหอศิลป์จะจัดเตรียมเฟรม,สีและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการวาดภาพไว้ให้ โดยท่านมาทดลองและให้ข้อเสนอแนะถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางที่จะใช้ในการพัฒนาต่อไป    

วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้สร้างงานศิลป์และสัมผัสกับสีที่ผลิตขึ้น

๒. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาสีอะครีลิคที่เหมาะแก่การทำงานศิลปะ ของหอศิลปะสิทธิสู่สาธารณะชน

๓. เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทางด้านศิลปะทั้งด้านทฤษฏืและปฏิบัติ

๔. เพื่อพัฒนาสีที่คิดค้นขึ้นให้มีราคาเหมาะสมกับบุคคลทั่วไป

จุดมุ่งหมาย 

๑. มีศิลปินมาร่วมกิจกรรมวิจัยทดลองสีอะครีลิคพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

๒. มีผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นในโครงการ เพื่อจัดแสดงสู่สาธารณะชน

๓. มีกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการครั้งนี้ อย่างน้อย ๑ – ๓ โครงการขึ้นไป

๔.มีรายได้จัดตั้งกองทุน “การศึกษาและพัฒนาศิลปะ” เพื่อส่งเสริมบุคคลที่รักงานศิลปะและต้องการสร้างงานศิลปะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วัน  เวลา  และสถานที่จัดงาน

หอศิลปะกรุงไทย เยาวราช

สถานที่และเวลา  วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

 www.artcenterthai.com , www.thaicanvas.com โทร. ๐๘๑-๔๙๘-๒๐๔๑ 

 Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.    ผู้ให้ความร่วมมือในการทดสอบและใช้สีซึ่งได้คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ต้น

๒.    ศิลปินที่มีประสบการณ์

ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  

๑.    จัดนิทรรศการผลงานศิลปะที่เกิดขึ้น

๒.    เมื่อมีรายรับเกิดขึ้นหักเข้าโครงการ 50 %

๓.     ผลงานผู้เข้าร่วมโครงการทุกชิ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต และผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ผลที่ได้รับจากโครงการ 

๑.    ผู้มาทดสอบสีอะครีลิคได้เผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของสังคม

๒.    ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ

๓.    เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและการใช้สีอะครีลิคให้กับสาธารณะชน

๔.    ได้รู้ถึงประโยชน์ข้อดีและข้อเสียของการใช้สีอะครีลิคทำงานศิลปะ

๕.    จัดตั้งกองทุนการศึกษาและพัฒนาศิลปะเพื่อส่งเสริมบุคคลที่รักงานศิลปะและต้องการสร้างงานศิลปะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รายชื่อศิลปินที่ตอบรับโครงการ

อ.แนบ  โสตถิพันธุ์

ผศ.กฤตย์  เวียงอำพล

ผศ.ธนา  เหมวงษา

อ.วสันต์  นิยมสมาน

ผศ.จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า 

อ.ภักดิ์  ลิ้มพงษ์

คุณนิคม  อยู่อักษร

คุณจิรันธนิน  สุวรรณชญาสิทธิ์

อ.สมกิจ วัฒนะเจริญ 

อ.ภัทนี  วัฒนะเจริญ

คุณพจนีย์  ตีระวนิช

คุณหงส์จร  เสนห์งามเจริญ

คุณสุวิทย์  ใจป้อม

คุณบรรจบ  ปูธิปิน    

สล่าวารินทร์ ใจจันทึก

คุณสมชาย  วัชระสมบัติ

คุณสว่าง เจริญปาละ

คุณชลอ  ดิษฐภิญโญ

คุณโกวิท  อับดุลสลาม

อ.จุไรรัตน์  เสือนุ่ม (ชำนาญ)

คุณณฐวรรณ  นาถวรานนท์

คุณพัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ

คุณชัยณัฏฐ์  สหวงศ์วรการ

คุณพันธกานต์ เพียรพิจารณ์ชน

คุณชื่นใจ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ

คุณทวีสิทธิ์   วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ

กลุ่มธรรม คุณไมตรี หอมทอง

กลุ่ม จามจุรี ผศ.เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ

กลุ่ม ผศ.สุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์

กลุ่ม สมิหลา ผศ.กมล คงทอง

กลุ่มศิลปาศรี คุณนิวัต มหาบุณย์

สถานที่ติดต่อ

081-4982041 กรุณาโทร.คุยกันก่อนมาหา

แผนการปฏิบัติงาน

หัวเรื่อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ก.ย.

2553

ต.ค.

2553

พ.ย.

2553

ธ.ค.

2553

ม.ค.

2554

ก.พ.

2554

หมายเหตุ

1

ประชุมวางแผน

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ติดต่อประสานงาน

 

 

 

 

 

 

 

3

 

จัดเตรียมผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

4

จัดทำสูจิบัตร/บัตรเชิญ

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ติดตั้งผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

6

 

แสดงผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

7

 

ประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ

นายทวีสิทธิ์  วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนพระรามที่ 2

หมายเลขบัญชี 7112347636

 การดำเนินงาน โครงการ

๑. คุณทวีสิทธิ์   วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ     โทร.๐๘๑-๔๙๘๒๐๔๑

๒. คุณชื่นใจ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ         เลขาและเหรัญญิก โทร.๐๘๑-๖๒๘๘๗๘๕

๓. คุณทิพย์วดี วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ   ผู้ช่วยเลขา

๔. คุณทิวาพร  วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ   ผู้ช่วยเลขา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณพิพัฒน์  ลาภปรารถนา

รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล

รศ.ดร.โกสุม  สายใจ 

อ.ยศนันท์  แย้มเมือง

อ.สมกิจ วัฒนะเจริญ 

คุณนิวัต มหาบุณย์

คุณพจนีย์  ตีระวนิช

 free counters
Free counters